เกียรติธารีธนา ภูมิพัฒน์. 2021. “ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (4):569-77. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255550.