วารสารแพทย์ เขต 4-5. 2021. “คำแนะนำในการตีพิมพ์”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (4). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255551.