วารสารแพทย์ เขต 4-5. 2022. “วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 41 ฉบับ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565”. วารสารแพทย์เขต 4-5 41 (1):579-688. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/256920.