วารสารแพทย์ เขต 4-5, และ วารสารแพทย์ เขต 4-5. 2022. “ฉบับเต็ม-วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 41 ฉบับ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565”. วารสารแพทย์เขต 4-5 41 (2):111-256. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/258476.