วารสารแพทย์ เขต 4-5. 2022. “คำแนะนำในการตีพิมพ์”. วารสารแพทย์เขต 4-5 41 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/258504.