[1]
I. Issaraphan Keawkamnerdpong, “การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนสัมผัสโรค และหลังสัมผัสโรค โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี”, Reg 4-5 Med J, ปี 32, ฉบับที่ 1, น. 45–51, มิ.ย. 2018.