[1]
D. Ratchatanaphan, “ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และสภาวะสุขภาพของพระสงฆ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี”, Reg 4-5 Med J, ปี 32, ฉบับที่ 1, น. 69–79, มิ.ย. 2018.