[1]
P. Wongwan, “ปัจจัยเสี่ยงสำหรับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”, Reg 4-5 Med J, ปี 32, ฉบับที่ 1, น. 97–100, มิ.ย. 2018.