[1]
V. Jianjaroonwong, “การศึกษาโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและปัจจัยพยากรณ์ความรุนแรง ที่โรงพยาบาลนครปฐม”, Reg 4-5 Med J, ปี 28, ฉบับที่ 4, น. 373–382, มิ.ย. 2018.