[1]
P. Cheewaisrakul, “ผลการให้ยากลุ่ม Cephalosporins สำหรับป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในการผ่าตัดนิ่วทางเดินปัสสาวะ”, Reg 4-5 Med J, ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 173–177, มิ.ย. 2018.