[1]
A. Kanlayanaphotporn, “ปัจจัยเสี่ยงและภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ต้องมานอนรักษาซ้ำ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2554”, Reg 4-5 Med J, ปี 31, ฉบับที่ 3, น. 187–196, มิ.ย. 2018.