[1]
K. Mahamongkol, “การศึกษาเปรียบเทียบการวัดความดันลูกตาด้วยเครื่องวัดแบบ Non Contact และ Goldman Applanation”, Reg 4-5 Med J, ปี 31, ฉบับที่ 2, น. 95–100, มิ.ย. 2018.