[1]
S. Linlawan, “อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของภาวะอ้วนลงพุง ในบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี”, Reg 4-5 Med J, ปี 30, ฉบับที่ 3, น. 249–259, มิ.ย. 2018.