[1]
P. Sakdapipanich และ J. Sakdapipanich, “การศึกษาประสิทธิภาพของผ้าก๊อส ผสมผงถ่านจากเปลือกแมคคาดาเมียในการทำความสะอาดบาดแผลของผู้ป่วยมะเร็งทางช่องปากและลำคอ”, Reg 4-5 Med J, ปี 30, ฉบับที่ 3, น. 261–272, มิ.ย. 2018.