[1]
S. Thimkam, “การสอบสวนการระบาดโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หมู่ 10 ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (12-29 มกราคม 2553)”, Reg 4-5 Med J, ปี 30, ฉบับที่ 3, น. 273 –, มิ.ย. 2018.