[1]
J. Foocharoen, “ผลการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเทียมในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์”, Reg 4-5 Med J, ปี 25, ฉบับที่ 4, น. 375–382, ก.ค. 2018.