[1]
S. Limkitcharenporn, “ความเหมาะสมของการใช้เลือดและปัจจัยที่มีผลกับการได้รับเลือดหลังผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในโรงพยาบาลดำเนินสะดวก”, Reg 4-5 Med J, ปี 37, ฉบับที่ 2, น. 98–107, ก.ค. 2018.