[1]
J. Siriyothiphan, “การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, Reg 4-5 Med J, ปี 37, ฉบับที่ 2, น. 120–135, ก.ค. 2018.