[1]
R. Nilpetchploy, “การจัดระบบบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โรงพยาบาลอู่ทอง”, Reg 4-5 Med J, ปี 27, ฉบับที่ 1-2, น. 335–341, ส.ค. 2018.