[1]
P. Kitisakchaikul, “การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี”, Reg 4-5 Med J, ปี 20, ฉบับที่ 4, น. 211–217, ส.ค. 2018.