[1]
-, “สารบัญ”, Reg 4-5 Med J, ปี 39, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2020.