[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5, “สารบัญ”, Reg 4-5 Med J, ปี 39, ฉบับที่ 3, ก.ย. 2020.