[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5, “สารบัญ”, Reg 4-5 Med J, ปี 39, ฉบับที่ 4, ธ.ค. 2020.