[1]
วิทวัสสำราญกุล พ., “คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2021.