[1]
จันทร์ฉาย เ., “การจัดระบบยาจิตเวชให้ครอบคลุมการบริการในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2021.