[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5, “สารบัญ”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2021.