[1]
ฉัตรดอนอ., “แรงจูงใจในการเลิกใช้สารเสพติดและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เข้ารับการบำบัดสารเสพติดโรงพยาบาลปทุมธานี”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2021.