[1]
เจียมวงษาศ., “ความถูกต้องในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยดิจิทัลแมมโมแกรมร่วมกับอัลตร้าซาวนด์ความถี่สูง ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย BIRADS 4 และ 5 ในโรงพยาบาลราชบุรี”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2021.