[1]
ชีวะอิสระกุลส. ช., “ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเด็กโรคหืดหลังจากการใช้การตรวจสไปโรเมตรีย์ประเมิน สมรรถภาพปอดในคลินิกเด็กโรคหืด โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2021.