[1]
สถาพรสถิต อ. ส., “การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน ในกลุ่มที่ได้รับยาฉีดละลายลิ่มเลือดกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยาฉีดละลายลิ่มเลือด”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2021.