[1]
สุทธิสันต์ชาญชัยส. และ โอภาสวัฒนา อ., “ประสิทธิผลของโปรแกรมชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ของคลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2021.