[1]
เหล่าตระกูล อ., “ ความสำเร็จของโครงการรับยาใกล้บ้านตามมาตรการบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ ในจังหวัดนครปฐม”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2021.