[1]
ชุ่มชื่นพ. และ ดวงอาทิตย์น., “เครื่องมือประเมินการเฝ้าระวังและป้องกันการเข้าสู่ภาวะวิกฤตของผู้ป่วย”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2021.