[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5, “วารสารแพทย์ เขต 4-5”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2021.