[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5, “ฉบับเต็ม”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 3, น. 323–449, ก.ย. 2021.