[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5, “วารสารแพทย์ เขต 4-5 (ฉบับรวมเล่ม)”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 4, น. 459–577, ธ.ค. 2021.