[1]
คุ้มศิริ ณ. และ ตันติวิชิตเวช ร., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสั่งยา angiotensin- converting enzyme inhibitors หรือ angiotensin receptor blockers และผลการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในโรงพยาบาลโพธาราม”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 4, น. 473–486, ธ.ค. 2021.