[1]
ติวะตันสกุล น. ., “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาของสูตรยา 10-day modified ginger quadruple therapy กับสูตร 10–day standard concomitant therapy ในการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 4, น. 497–514, ธ.ค. 2021.