[1]
พงศ์ภิญโญภาพ ว. ., “การศึกษาย้อนหลังเชิงติดตามผลการผ่าตัดที่ล่าช้าในผู้ป่วยกระดูกหักแบบบาดแผลเปิดในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนทางออร์โธปิดิกส์”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 4, น. 515–528, ธ.ค. 2021.