[1]
เลิศไชยพานนท์ ภ. ., “อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในโรงพยาบาลบางสะพานในรอบสิบปีที่ผ่านมา”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 4, น. 539–547, ธ.ค. 2021.