[1]
สิงห์กาญจนโรจน์ เ. ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกในวินาทีแรกของการหายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลราชบุรี”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 4, น. 549–557, ธ.ค. 2021.