[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5, “วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 41 ฉบับ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565”, Reg 4-5 Med J, ปี 41, ฉบับที่ 1, น. 579–688, มี.ค. 2022.