[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5 และ วารสารแพทย์ เขต 4-5, “ฉบับเต็ม-วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 41 ฉบับ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565”, Reg 4-5 Med J, ปี 41, ฉบับที่ 2, น. 111–256, มิ.ย. 2022.