[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5, “คำแนะนำในการตีพิมพ์”, Reg 4-5 Med J, ปี 41, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2022.