Issaraphan Keawkamnerdpong, I. “การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนสัมผัสโรค และหลังสัมผัสโรค โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 32, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 45-51, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/127090.