Leungphaibul, P. “ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน : การตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงมีส่วนช่วยเพียงใด”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 27, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, น. 1087-92, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/128966.