Sursutvech, W. “การเปรียบเทียบผลการรักษาของวิธีใช้ Transcondylar Screw Fixation กับ Endobutton Fixation ในการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าผ่านกล้องส่องข้อเข่า”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 30, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, น. 215-22, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/128994.