Sakdapipanich, P., และ J. Sakdapipanich. “การศึกษาประสิทธิภาพของผ้าก๊อส ผสมผงถ่านจากเปลือกแมคคาดาเมียในการทำความสะอาดบาดแผลของผู้ป่วยมะเร็งทางช่องปากและลำคอ”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 30, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, น. 261–272, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/128999.