Siriyothiphan, J. “การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, น. 120-35, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/134864.