กูลวงศ์ธนโรจน์ พ.บ., อ. . “การศึกษาอุบัติการณ์ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีการใช้แอลกอฮอล์ ยาเสพติด และยาหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ในจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2558-2561”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 39, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 214, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/242839.